مخابرات ما
خبرگزاری مخابرات ما

حقوق اداره کار در۱۴۰۲ و جدول حداقل حقوق وزارت کار ۱۴۰۲

مخابرات ما- حقوق اداره کار ۱۴۰۲ و جدول حداقل حقوق وزارت کار ۱۴۰۲ از سایت فارس

مخابرات ما -( منبع خبر )برای اینکه درک بهتری از میزان حقوق سال ۱۴۰۱ به دست آورید، تمامی موارد مرتبط با حقوق سال ۱۴۰۲ را در جدول جدول حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۱ مشخص کرده‌ایم.

اقلام حقوق سال ۹۹ (بر مبنای ریال) سال ۱۴۰۰ (بر مبنای ریال) سال ۱۴۰۱ (بر مبنای ریال) سال ۱۴۰۲ (بر مبنای ریال)
حداقل دستمزد روزانه ۶۳۶,۸۰۹ ۸۸۵,۱۶۵ ۱,۳۹۳,۲۵۰ ۱,۷۶۹,۴۲۸
حداقل دستمزد ماهانه ۱۹,۱۰۴,۲۷۰ ۲۶,۵۵۴,۹۵۰ ۴۱,۷۹۷,۵۰۰ ۵۳,۰۸۲,۸۴۰
مزد هر ساعت کاری ۸۶,۸۳۷ ۱۲۰,۷۵۹ ۱۹۰,۰۷۴
مزد هر ساعت اضافه کاری ۱۲۵,۷۱۰ ۱۶۹,۰۶۳ ۲۶۶,۱۰۳
حق مسکن ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰
بن خواربار ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
پایه سنوات( افراد با حداقل ۱ سال سابقه کار) ۹۹۹,۹۹۰ ۱,۳۹۹,۹۸۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰
حق اولاد (یک فرزند) ۱,۹۱۰,۰۴۲ ۲,۶۵۵,۴۹۵ ۴,۱۷۹,۷۵۰ ۵,۳۰۸,۲۸۴
حق اولاد (دو فرزند) ۳,۸۲۰,۸۵۰ ۵,۳۱۰,۹۹۰ ۸,۳۵۹,۵۰۰ ۱۰,۶۱۶,۵۶۸
حداقل حقوق کارگران بدون فرزند (با حداقل یکسال سابقه کار) ۲۶,۱۰۴,۲۷۰ ۳۸,۴۵۴,۹۵۰ ۵۸,۸۹۷,۵۰۰ ۷۳,۰۸۲,۸۴۰
حداقل حقوق با یک فرزند ۲۷,۰۱۴,۶۹۰ ۳۹,۷۱۰,۴۱۵ ۶۳,۰۷۷,۲۵۰ ۸۰,۴۹۱,۱۲۴
حداقل حقوق با دو فرزند ۲۸,۹۲۵,۱۱۰ ۴۲,۳۶۵,۹۱۰ ۶۷,۲۵۷,۰۰۰ ۸۵,۷۹۹,۴۰۸

جدول حقوق و مزایای حداقل بگیران سال ۱۴۰۲

ردیف شرح روزانه (ریال) ماهیانه (ریال)
۱ حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ۱,۷۶۹,۴۲۸ ۵۳,۰۸۲,۸۴۰
۲ کمک هزینه اقلام مصرفی ۳۶۶,۶۶۶ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۳ حق مسکن ۳۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰
۴ حق اولاد (برای هر فرزند) ۱۷۶,۹۴۲ ۵,۳۰۸,۲۸۴
۵ پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار) ۷۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰
۶ مجموعه دریافتی بدون فرزند و سابقه کار ۲,۴۳۶,۰۹۴ ۷۳,۰۸۲,۸۴۰

جدول ریز حقوق و دستمزد ۱۴۰۱ قانون کار

ردیف عنوان مبلغ (بر مبنای ریال) ماه ۳۰ روز مبلغ (بر مبنای ریال) ماه ۳۱ روز
۱ مزد ۱۴۰۱ قانون کار (روزانه) ۱,۳۹۳,۲۵۰ ۱,۳۹۳,۲۵۰
۲ حقوق ۱۴۰۱ قانون کار (ماهانه) ۴۱,۷۹۷,۵۰۰ ۴۳,۱۹۰,۷۵۰
۳ بن کارگری ۱۴۰۱ قانون کار ۸,۵۰۰,۰۰۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰
۴ حق مسکن ۱۴۰۱ قانون کار ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰
۵ حق اولاد یا عائله مندی برای ۱ فرزند (معادل ۳ روز حداقل مزد ۱۴۰۱) ۴,۱۷۹,۷۵۰ ۴,۱۷۹,۷۵۰
۶ حق اولاد یا عائله مندی برای ۲ فرزند (معادل ۶ روز حداقل مزد ۱۴۰۱) ۸,۳۵۹,۵۰۰ ۸,۳۵۹,۵۰۰
۷ حق اولاد یا عائله مندی برای ۳ فرزند (معادل ۹ روز حداقل مزد ۱۴۰۱) ۱۲,۵۳۹,۲۵۰ ۱۲,۵۳۹,۲۵۰
۸ مزد هر ساعت کار عادی ۱۹۰,۰۷۴ ۱۹۰,۰۷۴
۹ پایه سنوات ۱۴۰۱ برای هر روز (به شرط داشتن یکسال سابقه کار) ۷۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰
۱۰ عیدی سال ۱۴۰۱ (حداقل) ۸۳,۵۹۵,۰۰۰ ۸۳,۵۹۵,۰۰۰
۱۱ سنوات سال ۱۴۰۱ (به شرط داشتن یکسال سابقه کار) ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۱۷۰,۰۰۰
۱۲ فوق العاده هر ساعت اضافه کاری ۱۴۰۱ ۲۶۶,۱۰۳ ۲۶۶,۱۰۳
۱۳ فوق العاده هر ساعت شب کاری ۱۴۰۱ مزد ساعتی ضربدر ۰.۳۵ (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاری مزد ساعتی ضربدر ۰.۳۵ (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاری
۱۴ فوق العاده هر ساعت جمعه کاری ۱۴۰۱ مزد ساعتی ضربدر ۰.۴ ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاری مزد ساعتی ضربدر ۰.۴ ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاری
۱۵ فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر-شب ۱۴۰۱ معادل ۱۵ درصد حقوق ۱۴۰۱ ۶,۲۶۹,۶۲۵ ۶,۴۷۸,۶۱۲
۱۶ فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر ۱۴۰۱ معادل ۱۰ درصد حقوق ۱۴۰۱ ۴,۱۷۹,۷۵۰ ۴,۳۱۹,۰۷۵
۱۷ فوق العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر – شب ۱۴۰۱ معادل ۲۲.۵ درصد حقوق ۱۴۰۱ ۹,۴۰۴,۴۳۷ ۹,۷۱۷,۹۱۸


جدول حق بیمه کارگری سال ۱۴۰۱

عنوان شش ماه اول (بر مبنای ریال) شش ماه دوم (بر مبنای ریال)
دستمزد روزانه سال ۱۴۰۱ ۱.۳۹۳.۲۵۰ ۱.۳۹۳.۲۵۰
تعداد روزهای ماه ۳۱ ۳۰
جمع دستمزد ماهانه ۴۳,۱۹۰,۷۵۰ ۴۱,۷۹۷,۵۰۰
مزایای ماهانه بن کارگری ۸,۵۰۰,۰۰۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰
حق مسکن ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰
جمع دستمزد و مزایای مشمول ۵۸,۱۹۰,۷۵۰ ۵۶,۷۹۷,۵۰۰
سهم کارفرما (۲۳ درصد) ۱۳,۳۸۳,۸۷۲ ۱۳,۰۶۳,۴۲۵
سهم کارگر (۷ درصد) ۴,۰۷۳,۳۵۲ ۳,۹۷۵,۸۲۵
مجموع حق بیمه ۱۷,۴۵۷,۲۲۵ ۱۷,۰۳۹,۲۵۰

حقوق وزارت کار ۱۴۰۲ برای افراد دارای مدرک دیپلم چقدر است؟

تاثیر مدرک تحصیلی در میزان حقوق دریافتی، یکی از مهمترین سوالات کاربران است. به نظر می‌رسد که مدرک تحصیلی نباید تاثیری در میزان حقوق دریافتی داشته باشد و تمام کارگران باید حداقل حقوق وزارت کار ۱۴۰۲ را دریافت کنند. با این حال در برخی از شرکت‌ها با توجه به قوانین شرکت و طبقه بندی مشاغل، حقوق کارگران بر اساس مدرک تحصیلی تعیین می شود و ساختار و مقدار مشخصی ندارد.

افزایش حقوق سربازان در سال ۱۴۰۲ چقدر است؟

کمیسیون تلفیق در جریان بررسی تبصره ۱۲ بودجه سال ۱۴۰۲ که به مبحث حقوق و دستمزد در سال آتی اشاره دارد، درباره حقوق سربازان وظیفه، در سال آتی موضوع را تعیین تکلیف کرد که بر این بر اساس، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیر عملیاتی ۶۰ درصد حداقل دریافتی پایور، ۴۸ میلیون ریال، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی معادل ۷۵ درصد حداقل دریافتی پایور، ۶۰ میلیون ریال و حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه متاهل بدون فرزند معادل ۹۰ درصد حداقل دریافتی پایور، ۷۲ میلیون ریال تعیین شد. کمیسیون همچنین تاکید کرد که دستورالعمل این بند با توجه به تحصیلات، درجات و تعداد فرزندان آن توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می شود.

نرخ افزایش حقوق بازنشستگان ۱۴۰۲ چقدر است؟

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، میزان افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. به نحوی که پس از اعمال این افزایش حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از شصت و سه میلیون ریال کمتر نباشد.

نرخ مالیات بر حقوق در سال ۱۴۰۲ چقدر است؟

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲، افرادی که درآمد ماهانه آنها کمتر از ۱۰ میلیون تومان است، از پرداخت مالیات معاف هستند. به این ترتیب افرادی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند، مبلغی به عنوان مالیات حقوق پرداخت نخواهند کرد. بنابراین نرخ مالیات بر حقوق ۱۴۰۲ به صورت پلکانی محاسبه و کسر خواهد شد:

بین ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۱ ریال تا ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال %۱۰
بین ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۱ ریال تا ۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال %۱۵
بین ۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۱ ریال تا ۳۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال %۲۰
۳۴۰٫۰۰۰٫۰۰۱ ریال به بالا %۳۰

آیا افزایش حقوق به بیمه بیکاری تعلق می‌گیرد؟

افراد زیادی به دلیل از دست دادن شغل خود مجبور به تامین معیشت از طریق بیمه بیکاری هستند. با منتشر شدن خبر افزایش حقوق ۵۷ درصدی در انتهای سال گذشته برای کارگرانی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند، این سوال برای کسانی که از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند به وجود آمده که بیمه بیکاری در سال ۱۴۰۱ چقدر افزایش می‌یابد؟ بر اساس قانون کار، بیمه بیکاری برابر با ۵۵ درصد حقوق پایه است. در صورتی که افزایش سالانه حقوق از ۵۵ درصد بیشتر باشد آن‌وقت افزایش سالانه حقوق به بیمه بیکاری نیز تعلق می‌گیرد.

بنابراین به دلیل اینکه افزایش حقوق برای سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۵ درصد بوده، امسال افزایش حقوق به بیمه بیکاری نیز تعلق خواهد گرفت.

53 نظرات
 1. همکار می گوید

  با سلام وعرض ادب کارشناس بیمه دیگه حضورندارند جهت پاسخگویی به سوالات همکاران

  1. سردبیر - مخابرات ما می گوید

   هستن
   سوالاتدکم شده بود

 2. حامد 400 می گوید

  این افزایش حقوق نه رسمی ها را خوشحال میکنه نه شرکتی ها را
  شرکتی ها که افزایش حقوقشان کم هست و دردی دوا نمی کنه
  رسمی ها هم که قراره طبق معمول شهریورماه افزایش حقوقشان اعمال بشه هم خوشحال نیستند

 3. وحید می گوید

  سلام واقعا خسته نباشید آقا یکی به این دولت بگه تو را خدا اینقدر زحمت نکشید آخه ۵۳۰۰ هم شد حقوق ما با این حقوق چکار میتونیم بکنیم آیا کسی را سراغ دارین با حق‌وق وزارت کار زندگی کنه

  1. ناشناس می گوید

   بله من سراغ دارم.
   البته با حقوف اداره کار زنده هستن
   زندگی نمی کنن.

 4. سام می گوید

  سلام اخه کارگر برا چی مالیات بده هر چه قدر حقوق اضافه می کنن به همان نسبت مالیات کسر میشه خود شرکت ها مالیات نمیدن بعد ماه به ماه از کارگر مالیات می گیرن

 5. محسن رحمانی می گوید

  متاسفانه این حقوق و مزایا کم شامل حال ما کارگران معدن نمیشودبازرسان اداره کاراصلان به کارگاه سرکشی نمی کنند

 6. مداحی می گوید

  سلام چرا قشر کارگر باید همیشه ته چاه باشد هرکاری هم می‌کند نمیتواند خودش را بالا بکشد ما اول امیدما به خدا هست ولی شما مسئولین هیچ کاری نمی‌کنید من امسال بااین حقوق که شما درست کردید میخواهم دخترم شوهر بدم آیا می‌شود شما خودتان باشید چیکار میکنید همیشه تبلیغ وسیله ایرانی میکنید من که توی کشور خودم یک یخچال باید بخرم ۱۰۰ملیون بقیه دیگه

 7. ناشناس می گوید

  این یعنی کارگر باید بمیره
  همه چی هزار برابر گرون شده حقوق یک درصد ،،،

 8. ناشناس می گوید

  ما که بی سواد و کاره ای نیستیم نفس مونم از جای گرم بلند نمیشه پس هیچ فرقی بحالمون نمیکنه

 9. M...r می گوید

  واقعا که همش حق کشی هست. مگه قرار نبود نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت بشن؟ همیشه ضربه باید ما کارگرها‌ بخوریم. لعنت به این قانون که فقط حق ما میخورند و صدای هیچکس درنمیاد

  1. سکرت می گوید

   شورای نگهبان تبدیل وضعیت روبه خاطر یک سری ابهامات برگشت که چی بگم ،رد کرد…دلته خوش نکن..!!

 10. ناشناس می گوید

  اصلا کارگران راضی نیستند پس این نماینده کارگران چه غلطی میکنه که نمیتونه هیچ کاری انجام بده

 11. ناشناس می گوید

  خیلی جالبه کار رو کارگران میکنن حقوق رو پشت میز نشین ها میگیرن اگه راست میگن حقوق پشت میز نشینها رو هم مثه کارگر بدبخت بدن ببینم دوام میارن بعد قضیه وقتی جالب میشه که حقوق کارگرا رو همین پشت میز نشین ها تعیین میکنن

 12. ناشناس می گوید

  بخدا انصاف نیس این حقوقی که واسه۴۰۲تصویب شده کفاف شیرخشک ومای بی بی بچمو نمیده چه برسه اقساط خوراک ومسکنی که چهارتومن ماهی اجاره میدم

 13. مهدی می گوید

  حقوق یک راننده جرثقیل پایه دوم چقدر است

 14. ناشناس می گوید

  جدول قشنگیه
  خوبه برای ادامه دادن به ذلت
  فیش حقوقی کدوم کارمند و پارسال دیدن که ببینن اینارو بهش دادن یا نه.
  فساد داخل جیبشونه بعد از دین و ایمون حرفم میزنن

 15. رشید خزابی می گوید

  میگن حداقل ۷۳۰۰, ولی کی بده این مبلغو

 16. ناشناس می گوید

  حقوق ماهیانه در کشور لوکزامبورگ ۲ هزار دلارولی حقوق ماهیانه مردم ایران با احتساب دلار۵۰ تومنی میشه ۱۲۰ دلار

 17. جعفر پناهی می گوید

  گزینه دیگری نداریم مهاجرت کنیم کشوری با این همه درآمد چرا وچرا نمی‌دونم کشورها دیگه با چهارتا گاو چندتا شاخه گل ببینید مردمشون اهمیت میدهند که در رفاه باشند

  1. ناشناس می گوید

   اونقدر هندی و چینی و فلیپینی تو کشورهای دیگه با حدااقل حقوق مشغول بکارند که نوبت به شما نمیرسه

 18. ناشناس می گوید

  از سال ۴۰۱ قیمتها ۹۰درصد گرون شده
  مبادا حقوقی بدید که کارگر شکمشا سیر کنه .

 19. ناشناس می گوید

  سلام رفاهیات بازنسستگان مخابرات توسط سهامداران عمده مخابرات (یعنی تعاون سپاه پاسداران وستاداجرائی فرمان سلام رفاهیات بازنسستگان مخابرات توسط سهامداران عمده مخابرات (یعنی تعاون سپاه پاسداران وستاداجرائی فرمان حضرت امام ره فریزشده) واززمان خصوصی سازی پرداخت نشده لطفا”رسیدگی فرماییدسلام رفاهیات

نظرات بسته شده است.