مخابرات ما
خبرگزاری مخابرات ما
عنوان آرشیو دسته مطالب

طنز -زبون دراز

زبون درازی است و هزار مکافات! اما این بار بخشی از نوشته های زبون دراز خراسانی را در رابطه را مخابرات از طریق این سایت منتشر می کنیم.