مخابرات ما
خبرگزاری مخابرات ما

دیدگاه های شما – همکاران مدعی،حتی در جلسات انجمن صنفی هم شرکت نمی کنند.

مخابرات ما (یادآور) – گله سردبیر از نحوه رفتار برخی از افراد واکنش های متفاوتی را برانگیخته است. در این میان اعضای برخی از دوستان که در انجمن های صنفی فعالیت می کنند از عدم حمایت کارکنان از تصمیمات عملی آنان گله دارند.

ظاهرا فقط سردبیر نیست که گله دارد. این نظرات را برای تغییر رفتار همکاران منتشر میکنیم.

 

 

 

895590cookie-checkدیدگاه های شما – همکاران مدعی،حتی در جلسات انجمن صنفی هم شرکت نمی کنند.

Please rate this

0 1 2 3 4 5

نظرات بسته شده است.